Make your own free website on Tripod.com

Лаборатория

 

Home Увод Лампи Дросели Стартери Изследване Лаборатория Литература Контакт Книга за гости

ТЕХНИКУМ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

"Мария Склодовска-Кюри"

гр. Белене

 

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ

№1

Тема

Изследване на луминесцентни лампи, стартери и дросели

На

Сезай Гюнайдънов Пашала

Ученик

IV-а курс

21

Дата

02 май 2000г.

Проверил

инж. Кънчева

1. Цел на упражнението.

Усвояване на знания и умения за изследване на елементите на луминесцентните осветители със стартерно запалване и за анализиране на влиянието на неизбежни при експлоатацията фактори върху основните параметри на осветителите.

2. Теоретична постановка.

Тръбната луминесцентна лампа е разряден източник на светлина.

фиг.14

На фиг.14 е показана схемата, по която може да се включи към електрическата мрежа. За запалването е необходим стартерът S, чийто параметри трябва да бъдат съгласувани с параметрите на лампата. Предназначението на дросела Д е да стабилизира горенето на дъгата.

При експлоатацията лампите и стартерите променят параметрите си, което оказва неблагоприятно влияние на съвместната им работа. Преценка за изправността на луминесцентните лампи, стартерите и дроселите може да се направи въз основа на сравнение на параметрите им с определените от БДС 5116-74 стойности, посочени в таблица 1.

Поддържането в изправност на осветителните уредби с луминесцентни лампи е трудопоглъщаща и сравнително сложна дейност, тъй като в схемите им участвуват много елементи, чиято съвместна работа е възможна само в рамките на определени условия. Изменението на някои от условията може да направи невъзможна работата на определени елементи. Така например намаляването на напрежението на заработване на стартера предизвиква "мигане" на съответната лампа; намаляването на напрежението на захранващата мрежа предизвиква увеличение на напрежението на лампата, което също може да доведе до "мигане" на лампата и т.н.

3. Използвани уреди и съоръжения.

тип

система

фабричен №

Клас на точност

1.

мултимер

магнито-електрична

921160

0,5

2.

мултимер

магнито-електрична

9262477

0,5

3.

мултимер

магнито-електрична

9270123

0,5

4.

мултимер

магнито-електрична

9263725

0,5

5.

ватметър

феродинамична

794607

0,5

6.

мегаомметър

магнито-електрична

126900

1,0

7.

лабораторен автотрансформатор

 

129

 

4. Опитна постановка.

5. Обработка на опитните резултати.

5.1. Изследване на луминесцентна лампа.

Измерени параметри

Констатации

Извод

Ip

U2

Iп

I2

електроди - здрави

годна

0,49

92

0,67

0,02

A

V

A

A

 

5.2. Изследване на стартер.

Uзараб=180V

5.3. Изследване на осветител с луминесцентна лампа.

U1

P

I1

I2

U2

cosφ

220

50

0,45

0,02

92

0,50

V

W

A

A

V

-

cosφ = = = 0,50

6. Анализ на получените резултати и изводи.

Луминесцентната лампа е годна за работа и параметрите съответствуват на изискванията на стандарта.

Дроселът е в изправност, изолационното съпротивление е по-голямо от 20МΩ и стойностите на пусковия и работния ток съответствуват на изискванията на стандарта.

Стартерът е изправен и напрежението на сработване съответствува на изискванията на стандарта.

Designed by MIREL Ltd. All rights reserved.
Last updated 2000-05-22